Aapangi ya laleke kuume kawo miilonga

    ONIIPA – Engathithi lyaapangi mOnandjokwe oshowo moshilongo ashihe olyali lya gongala pongeleka pOniipa opo li laleke kuume kalyo ngoka lyali hali longo pamwe nalyo. Nakusa...

Uupyakadhi womeya moshikandjohogololo shaGongo

OLUTEYI-Omuloka omushona ngoka gwa li gwa holoka miitopolwa oyindji moshilongo ogu li wo gwa guma oshitopolwahogololo sha Gongo sho aanamikunda oyendji ye li monkala...

Shifrescka a yambidida omunaudu womutima

Lüderitz-Ehangano lokuyula eeshi ledina Shifrescka Fishing cc otali kala noku kwafa mokulandela omunaudu womutima, omiti odo  a shangelwa koNdokotola, oule weehani hamano. Johanna Duncan omunamido...

Kaimbi a mono ospana ompe moThailand

  Windhoek – Omudhani nale gwopashigwana gwaNamibia Lazarus Kaimbi okwa mona ospana ompe moliha yaThailand konima yoku thigapo ospana ndjoka a ningi omasiku ta dhanene...

‘Desert Storm’ meni lyomulongo na yatano paWBO

Windhoek - Sakaria 'Desert Storm' Lukas oku uka ponkatu onene muudhano woongonyo konima sho nguka i imonene ehala komutse gwelandulathano lyaadhengingonyo yongundu yehangano lyuudhenginyo...

Oshikwiila shaadhani tanga 450 otashi vulika shi kane

    Windhoek –Omunashipundu shoLiha yopombanda yetanga lyokoompadhi moNamibia (NPL),okwa pumbwa okukatu onkatu yimwe yomondjila opo a hupithe oshikwiila  noonkalamwenyo dhaadhani tanga omathele 450 mboka haya...