Mokaxwa omulongi dhingi mOnyaanya

KuMaria Namupala ONYAANYA – Omulongiskola mosekundeskola yUukule moshikandjolongo Onyaanya okwa tothwamo oye dhingi miilonga yElongo moshikandjolongo ashihe. Mokaxwa oku ulikwa pethimbo lyegandjo lyomapapa ga ningilwa...

Vahapu va dimbuluka emanguluko eti-27

Komutoolinghundana Rundu –Omangungo ovaNamibia okudja keembinga okwa waimina Omukokoli Presidente Sam Nujoma, Omupreisdente omutivali Hifikepunye Pohamba, eeministeli dokabinete novanambelewa ovakalelipo veembelewa doilongo okupwilikina oshipopiwa shOmupresidente...

Eedula 27 demanguluko oda eta tuu elunduluko

Metivali loshivike eshi Namibia okwa ninga eedula 27 okudja eshi a manguluka modula yo1990, adja moupika waSouth Afrika. Eedula dinini da pita po, ovaNamibia oohandimwe...

Olundjinda otalu tsikile nokutyapula oshituthimanguluko

KuShipi Elago OLUNDJINDA-Omukunda Okathitu kaMbanda moshitopolwa shaMusati otagu tsikile noku ninga ondjokonona ngele otashi ya petyapulo lyoshituthi dhimbuluko shemanguluko lyoshilongo. Omukunda nguka ogwa li gwa ningi...

Kundana 24 March 2017

Kundana 24 March 2017

Shondili i ikanyuna omapopyo

Shondili i ikanyuna omapopyo