Okankela yexuli (Liver Cancer)

Nena ohatu popi kombinga yexuli nokankela yexuli. Oshina oshilonga unene okukundafana kombinga yomikifi edi da holama meni lolutu, shaashi luhapu ohatu holoka unene koipangelo...

Ohanona yasi omeya poshipale

KuLoide Jason ONGWEDIVA- Opolisi moshitopolwa Omusati oya kumagidha aakuluntu opo ya kotokele oyana aashona, yaa kale taya dhana omeya molwashoka ngaka oga nika oshiponga no...

Omukulupe a kwata okatekulu onghonga

Komutoolinghundana Ongwediva - Opolifi mOshitukulwa shaShikoto oya kwata po omukulupe womido 63, oo taku fekelwa a kwata onghonga okatekulu ka dalwa komonamati. Omukulupe oo edina laye...

Va ya konima yekumba molwoulunga

Komutoolinghundana Ongwediva - Opolifi oya manga nokuditika ovalumenhu vavali molwoulunga womashina omajekpot oo va vaka koTsumeb ndele tave ke a holeka kOkalongo. Ouyelele wa yandjwa kuKomanda...

Ta tamanekelwa edhipago lyomwanamati

ONGWEDIVA-Omukiintu omunamimvo omilongo 32 okwa holoka mompangu Etiyali lyoshiwike shika ta hokololithwa kombinga yedhipago lyomwanamati ngoka ye anuwa a mono ihe okwe mu dhipaga...

Operational Christmas Child tai eta elunduluko

Komutoolinghundana OHANGWENA - Operation Christmas Child oi na elalakano, okuulikila ounona aveshe kutya Kalunga omushiti, okuhole ovashitwa aveshe shifike pamwe. Ouyelele owa yandjwa kuHileni Nashongo,...