aanasikola

Aanasikola yondondo onti-10 posikola yEngoyi oha ya lala natango mootenda
Aanasikola yondondo onti-10 posikola yEngoyi oha ya lala natango mootenda
Features
Friday, 07 August 2015
392
0

Aanasikola yondondo onti-10 posikola yEngoyi oha ya lala natango mootenda

ONYAANYA-Aalongwa mboka ta ya hiti ootundi dhawo dhondondo onti-10 posikola Engoyi Combined School moshikandjohogololo Onyaanya moshitopolwa Oshikoto, onkene ta ya hupu sho kadhila, molwonkalo ndjoka ta yi limbilike sho ha ya lala mootenda molugumbo lwosikola. Konyala...

Okuyunga oontanda pomanongelo kwa eta iizemo iiwanawa
Okuyunga oontanda pomanongelo kwa eta iizemo iiwanawa
Features
Friday, 03 October 2014
287
0

Okuyunga oontanda pomanongelo kwa eta iizemo iiwanawa

ONGWEDIVA – Iitopolwa ya yooloka yElongo muumbangalantu woshilongo oya ningi eyungo lyoontanda lyaalongwa yograde 10 no grade 12 oshinima shokomumvo kehe pethimbo lyekonakono. Shika iitopolwa mbika oye shiningi oshoka osha eta ehwepopalo miizemo yomakonakono...

no-cover
no-cover
Oonkundana
Friday, 06 June 2014
246
0

Enos Nampala a indile aanasikola yi itulemo melongo

KuMaria Namupala ONAYENA –  Omukuluntu gwendiki lya Rossing mOndangwa okwa kumike aanasikola yi itulemo melongo. Ndhino okwa li e dhi popi sho a popitha aanasikola posikola ya Amakali ndjono yili moshikandjolongo Onyaanya. Nampala okwa li atsu aanasikola...

no-cover
no-cover
Oonkundana
Friday, 07 February 2014
229
0

Aanasikola yamwe yopenongelo Eluwa ye wete ya dhimbiwa komazimo gawo

ONGWEDIVA – Omwaalu omunene gwaanasikola yoposikola  Eluwa Special School mOngwediva natango oya talika ko ya fa yaashi aantu nawa moshigwaana molwashoka yamwe oyu uvite ye ekelwahi kaakuluntu yawo nokaakwawo nokoshigwana woo. Omwaalu gwaanasikola yamwe mbaka ogwa...

no-cover
no-cover
Oonkundana
Friday, 01 November 2013
231
0

Iingangamithi nuudhudhu wa vuka moosikola

WINDHOEK – Ekonakono lyosheendelela  kombinga yelongitho lyiingangamithi mosikola yimwe moWindhoek olya eta puuyelele oshili ta yi tilitha. Ekonakono ndika olya ulike kutya aalongwa 24 yomaalongwa omilongo 30 oya monika kutya ohaya longitha...

Ya indikwa oku shanga ekonakono sho yena omafufu omale
Ya indikwa oku shanga ekonakono sho yena omafufu omale
Features
Friday, 25 October 2013
246
0

Ya indikwa oku shanga ekonakono sho yena omafufu omale

ONGWEDIVA – Aanasikola moGabriel Taapopi Secondary School mOngwediva okwa li ya tindilwa oku shanga ekonakono lyongundu onti 12 oshiwike shika molwashoka ya li ya tulwa ohwiki oonde. Aanasikola yamwe oya ti shika osha ningwa nonande yamwe yomuyo oya li ya pitikwa oku...

Aagundjuka itedhululeni – Dragon 3
Aagundjuka itedhululeni – Dragon 3
Oonkundana
Friday, 04 October 2013
241
0

Aagundjuka itedhululeni – Dragon 3

  ONGWEDIVA – Aagundjuka lela yepipi lyopokati oya kutha ko oongako koompadhi, opo ya tidhe po oluhepo nookwiimba oongalo oonyanyudhi ndhoka tadhi imbwa mongundo ta yi ithanwa Dragon 3. Aagundjuka yatatu oya tula uukuni kumwe opo ye ete po omaimbilo gawo ga...