Eenhana

Eenhana odoolopa iwa nomatalele po monakwiiwa
Eenhana odoolopa iwa nomatalele po monakwiiwa
Eenguhudana
Friday, 05 August 2016
229
0

Eenhana odoolopa iwa nomatalele po monakwiiwa

Eenhana – Eenhana, oshilandopangelo shoshitukulwa shaHangwena monakwiiwa otai ka ninga onhele iwa nomatalelepo. Edi, oda kolekwa kOmunambelewa omukulunhu modoolopa yaEenhana ,Walde Ndevashiya meenghundafana noshifo eshi. Omunambelewa omukwateli komesho wodoolopa ota...

Eenhana Medical Centre ya patuluka
Eenhana Medical Centre ya patuluka
Eenguhudana
Friday, 07 August 2015
286
0

Eenhana Medical Centre ya patuluka

EENHANA -Ovanaudu novayakulwa keendokotola dopaumwene modoolopa yaEenhana, okudja paife itava ka yakulwa vali koipangelo ilili ndele otava yakulilwa moshipangelo shopaumwene shEenhana Medical Centre. Ouyelele owa yandjwa komunambelewa omuyandji womayakulo  moMedical...

Vahapu mEenhana otava pumbwa eendja diva
Vahapu mEenhana otava pumbwa eendja diva
Eenguhudana
Friday, 17 April 2015
283
0

Vahapu mEenhana otava pumbwa eendja diva

EENHANA – Molwoluteni la denga oshilongo neudo, konyala ongudu yovakwashiwana vedule po 15 000 vomokati kovakalimo veli 21 000 moshikandjohoololo shEenhana moshitukulwa shaHangwena, oveli shangifa vapumbwa ehavaleko leendja meendelelo. Edi, oda tumbulwa kukansela...

Dogg, Gazza naExit taya ka imba pOmauliko gIipindi pEenhana  2014
Dogg, Gazza naExit taya ka imba pOmauliko gIipindi pEenhana  2014
Omainyanyudho
Friday, 25 July 2014
320
0

Dogg, Gazza naExit taya ka imba pOmauliko gIipindi pEenhana 2014

KuClemence Tashaya EENHANA – Aahikingalo ya simana, The Dogg, Gazza na Exit opamwe naahikingalo mboka opo taye ya moshimpungu shoongalo  okuza moshitopolwa Ohangwena otaya ka nyanyudha pethimbo lyOmauliko Giipindi gokomumvo pondoolopa yEenhana oshiwike shika....

no-cover
no-cover
Oonkundana
Friday, 06 June 2014
199
0

Omutengenekothaneko gwondoolopa yEenhana gwa tseyithwa

KuLoide Jason  EENHANA – Ewiliko lyondoolopa yEenhana otali ka longitha omwaalu omunene gwomutengenekwathaneko gwembo lyiimaliwa yomumvo 2014/2015 moopoloyeka dhokuhumithakomeho ondoolopa ndjoka. Omwaalu ngoka tagu ka longithwa ogulilepo ooperesenda omilongo 63...

AEenhana yamwe taya ningile  uunona woonakulwa aakulu omunyonena
AEenhana yamwe taya ningile  uunona woonakulwa aakulu omunyonena
Oonkundana
Friday, 16 May 2014
301
0

AEenhana yamwe taya ningile uunona woonakulwa aakulu omunyonena

KuLoide Jason EENHANA-Aanona mboka ya valelwa  mekondjelomanguluko  mboka ya  kalela  opate yEenhana ngele wathinda kOndangwa oya ti oya tila noku tililila shaashi opena aakwashigwana  yamwe taya ningi oonkambadhala dho kuhanagula  po omalukalwa gawo. Aanona...

Aalongwa yokoLineekela Naukushu ya talele po pEenhana
Aalongwa yokoLineekela Naukushu ya talele po pEenhana
Elongo
Friday, 04 April 2014
216
0

Aalongwa yokoLineekela Naukushu ya talele po pEenhana

KuClemence Tashaya   EENHANA – Aalongwa  omulongo yoposikola yaLineekela Naukushu Combined School oya talelepo oshiputudhilo shuungomba shEenhana shoka hashi wilikwa kolutu lwomadheulo lwaNamibia gopaungomba nenge  Namibia Training Authority (NTA)....