• December 11th, 2018
Login / Register
uploads/2018/11/mva%20party.jpg

MVA a ningile iihakanwa yiiponga oKrisimes

ONGWEDIVA-Mboka kwa li ya lemanene miiponga yiihauto oomvula dha ka pita, oya li ya longekidhilwa oshituthi shaKrisimes kendiki ndyoka hali ungaunga niiponga yomoondjila,  Motor Vehicle Accident fund (MVA), shika osha li sha ningwa mehulilo lyoshiwike sha zi ko mOngwediva.

uploads/2018/11/marriage.jpg

Eindilo tango manga inaamu hokanathana… Othanekwaveta ompe osho yi li ngaaka

WINDHOEK – Omathimbo sho taga lunduluka, niinima oyindji otayi ende wo tayi lunduluka. Mathimbo  hamale aantu mboka ya hala okuhokanathana otaya ka pulwa ya ninge omaindilo tango, ngele othanekwaveta tayi ungaungwa nayo ngashingeyi oya piti kiilolelo ayihe inaamu ningwa omalunduluko omanene. Oveta ndjika otayi ka pula wo aantu mboka ye li pokati koomvula 18-21 ya kale ye na epitikilo lyaakuluntu yawo manga inaaya hokanathana. Othanekwaveta ndjika oyi li momake gokabinete, shi ikwatelela kOmupeviminista gwOmauyelele nOmakwatathano, Engel Nawatiseb.